loder

درمانی و زیبایی

روان درمانی


روان درمانی مجموعه ای از روشهاست که بر اساس تئوریهای شخصیت بنا شده و هدف آن ایجاد تغییر در تفکر، احساس و رفتار افراد است. انسانها گرایشی رشد نیافته به درک خویشتن دارند و با توجه به اعتقاد هورنای اگر موانع برداشته شوند، فرد می تواند به انسانی بالغ و کاملا تحقق یافته بدل شود. درمانگر در این مسیر، موانع را برداشته و کمک میکند تا افراد بدون ترس از ترک شدن ، رابطه صمیمانه و محبت آمیز داشته باشند که این یک تجربه هیجانی اصلاح کننده خواهد بود.

روان درمانی انواع مختلفی دارد که برای درمان وضعیتهای مشخصی بکار می رود. در کلینیک پیوند ما با رویکردهای روانکاوی، طرحواره درمانی، روان درمانی تحلیلی و گروه درمانی به جهت گیری درست افراد در مسیر زندگی کمک می کنیم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روانکاوی:

در روانکاوی که نوع عمیقی از درمان با گفتار است ، تفکرات و احساسات ناآگاه یا عمیقا دفن شده به ذهن آگاه آورده می شود. اینکه خاطرات واپس زده ی مربوط به کودکی چگونه می تواند بر فکر، رفتار و روابط افراد در بزرگسالی تاثیر بگذارد حائز اهمیت است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرحواره درمانی:

الگوی زندگی ما معمولا در کودکی در مواجهه با دنیای بیرونی، فرهنگ، خانواده و... شکل میگیرد. این تجربیات اولیه اگر ناگوار باشند منجر به شکل گیری الگوهای هیجانی-شناختی ناسازگاری می شوند. یکی از روشهای موثر در آگاهی دادن و تغیر الگوهای ناسازگار کودکی طرحواره درمانی است. این روش ب فرد کمک میکند تا الگوهای خود را بشناسد، ریشه های تحولی آنها را در کودکی و نوجوانی ردیابی کند و در نهایت سعی کند سبکهای رفتاری سالم تری را جانشین سبکهای ناسازگار وی کند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روان درمانی تحلیلی:

روان درمانی تحلیلی کمک می کند تا فرد بتواند نسبت به ناخودآگاه خود ، آگاهی پیدا کند. چرا که افکار و احساسات ناخودآگاه ما اغلب می توانند منجر به شیوه های ناسازگارانه تفکر و رفتار شوند. آگاهی از این افکار و احساسات می تواند اثر درمانی داشته باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه درمانی:

گروه درمانی نیز همانند روان درمانی فردی است با این تفاوت که در این روش، درمانگر بجای تمرکز برروی یک فرد، با چندین نفر سر و کار دارد. هر یک از افراد مشکلات خود را در گروه مطرح می کنند، بازخورد و مشکلات دیگر اعضا را میشنوند و در مورد آنها نظر، احساسات و افکار خود را بیان می کنند. در این تعاملات اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات به یکدیگر کمک می کنند و درمانگر نیز بعنوان عضو تسهیل گر و بی طرف، مسائل گروه را در مسیر مناسب هدایت می کند.

از مزایای این روش نسبت به درمان فردی افزایش بینش شخصی، افزایش عزت نفس، تبادل بیشتر احساسات، احساس حمایت از سمت دیگران و کاهش انزوای اجتماعیست.

welcome medix