روان درمانگر تحلیلی و زوج درمانگر

مریم سادات ضیاءالحق

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

روان درمانگر و زوج درمانگر

سارا منصوریان

کارشناس ارشد خانواده درمانی

روان درمانگر تحلیلی

دکتر علی رفاهی

روانشناس بالینی و روان درمانگر

درمانگر تحلیلی

ملیحه سرابی جماب

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاور و برنامه ریزی تحصیلی

دکتر زهره باقرزاده

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی

رفتار درمان و طرحواره درمانگر

مرجان مهری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

روانکاو

سیده ملیحه انواری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

روانشناس کودک و نوجوان

ملیحه حسینی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیت

طرحواره درمانگر

دکتر ژاله فیضی

دکترا روانشناسی سلامت