loder

درمانی و زیبایی

روانکاوی


روانکاوی یک رویکرد درمانی است که توسط فروید و شاگردانش ابداع شد و قدمتش به سالیان دور برمی گردد. فروید فردی بود که بیشتر با واقعیات منفی زندگی روبرو میشد و این رویکرد بیان می کند همه ما ممکن است در طول زندگی شخصیمان تروماها(آسیبها)یی را تجربه کرده باشیم که توسط مکانیزمهای دفاعی ذهنمان در ناخودآگاهمان پنهان شده است.

اگر کارتون درون و بیرون( inside out ) را دیده باشید در ذهن شخصیتهای داستان یک سری خاطرات بایگانی میشد که با یک جرقه یا یک اتفاق کوچک آن خاطرات دوباره نمایان میشدند و حال شخصیت کارتن را خراب میکردند. این کارتن ملموس ترین مثالی بود که می توانستیم با هم بررسی کنیم. ( پیشنهاد می کنیم حتما ببینیدش)

پس در یک جمع بندی کلی، رویکرد روانکاوی بیان می کند افراد از یکسری عوامل دخیل در احساسات رفتاری خود ناآگاه هستند که این عوامل ناخودآگاه باعث پایین آمدن خلق و ناراحتی میشوند. گاهی اوقات هم خود را به شکل علایم قابل تشخیص و یا صفات شخصیتی رنج آور نشان می دهد که مشکلاتی را در کار و زندگی عاطفی ما ایجاد می کند.

welcome medix