# 04اردیبهست
در جلسات زوج درمانی قرار است چه اتفاقی بیوفتد ؟

در جلسات زوج درمانی قرار است چه اتفاقی بیوفتند ؟

اولین و مهمترین تغییری که در نگاه زوجها ، در جلسات زوج درمانی من پیش آمده و شاهد آن بودم ، نگاه شجاعانه آنها نسبت به تعارضات و تنشهاست. نگاهی که بتدریج منجر به تاب آوری آنها نسبت به صحبتها و گلایه های همسر و شنیدن فعالانه آنها می شود و احتمالا این جمله "ویلیام گلسر" را که ازدواج موفق، ازدواج بدون تنش نیست را با پوست و استخوان درک می کنند.

اتفاق مهم دیگر که در اتاق درمان رخ می دهد افزایش توانایی ترمیم در زوجهاست. بجای اینکه از شنیدن آسیبی که آگاهانه یا ناآگاهانه به همسر خود وارد کرده اند بترسند و دفاعی شوند ، می شنوند و اظطراب دردناکی که ممکن است هر لحظه در آن غرق شوند را تحمل و ترمیم می کنند.

فرق زوجهای شاد و ناشاد در همین جاست نه در تعداد تعارض بلکه در توانایی ترمیم آنها بعد از تعارض یا تنش است.

 

#سارا_منصوریان

زوج درمانگر تحلیلی