روانشناس بالینی در زمینه اختلالات افسردگی، اضطرابی و شخصیت

محبوبه اسماعیلی

روانشناس بالینی

کارشناس ارشد بالینی _زوج درمانگر

سارا منصوریان

کارشناس ارشد بالینی _زوج درمانگر

کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

افسانه آریایی

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

ملیحه سرابی جماب

روانشناس بالینی