دکتری بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر کمال دشتی

برنامه ریز و مشاور کنکور

فوق لیسانس روان شناسی خانواده درمانی

حمیده غفاریان

زوج درمانگر

مشاور تربیتی و خانواده

دکتر علی سلیمی

دکتری روانشناسی

22 سال سابقه و تجربه خدمات تخصصی روان شناسی و مشاوره

محمدباقر ذبیحی

مدیریت کلینیک - روان شناس تربیتی

مدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فرناز زنجانی

دکترای تخصصی روانشناسی

کارشناس ارشد رشته‌ی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادربانی

سوگ ، شکست عشقی و فردی

کارشناس ارشد رشته‌ی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادربانی

سوگ ، شکست عشقی و فردی

کارشناس ارشد رشته‌ی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادربانی

سوگ ، شکست عشقی و فردی

کارشناس ارشد رشته‌ی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادربانی

سوگ ، شکست عشقی و فردی

کارشناس ارشد رشته‌ی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادربانی

سوگ ، شکست عشقی و فردی

کارشناس ارشد رشته‌ی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدجوادربانی

سوگ ، شکست عشقی و فردی