# 11مرداد
رهایی از کمال طلبی منفی

کمبود عزت نفس، ریشه‌ی بسیاری از مشکلات رفتاری و ذهنی ماست

# 11مرداد
عزت نفس چیست

کمبود عزت نفس، ریشه‌ی بسیاری از مشکلات رفتاری و ذهنی ماست.